HOẠT ĐỘNG - ĐÀO TẠO

Đào Tạo Về Nhận Thức Văn Hóa Doanh Nghiệp Teecom

Vào ngày 05 tháng 10 năm 2023, tập thể thành viên Teecom đã có buổi training về nhận thức văn hóa doanh nghiệp của Teecom.