HOẠT ĐỘNG - ĐÀO TẠO

Đào Tạo Về Phương Pháp Tư Duy Cho Đội Ngũ Quản Lý

Vào ngày 16 tháng 12 năm 2023, Teecom đã có buổi đào tạo về phương pháp tư duy dành cho đội ngũ quản lý của công ty.