HOẠT ĐỘNG - ĐÀO TẠO

Đào Tạo Về Quy Trình Và Cách Văn Bản Hóa Quy Trình

Vào ngày 25 tháng 09 năm 2023, Teecom đã có buổi đào tạo về quy trình và cách văn bản hóa quy trình cho đội ngũ quản lý của công ty.