Giá trị cốt lõi

Tập trung vào khách hàng

Ý nghĩa của tất cả những việc Teecomer thực hiện là mang lại giá trị cho khách hàng.
Mọi quyết định và kết quả đo lường dựa trên việc đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.

Trách nhiệm

Tự ý thức về nhiệm vụ của bản thân và định hướng của công ty, đưa ra lựa chọn hành động để công việc đạt hiệu quả cao nhất.
Mỗi Teecomer hiểu rõ vai trò và cam kết thực hiện nhiệm vụ với khả năng tốt nhất.

Tư duy phát triển

Teecomer biết được tài năng, sáng tạo và điểm mạnh của bản thân được nuôi dưỡng từ nỗ lực không ngừng, học hỏi liên tục, và sự bền bỉ.
Teecomer chấp nhận và chuyển đổi những thử thách thành cơ hội học hỏi và phát triển.

Nhìn xa

Teecom luôn có tầm nhìn xa và đầu tư vào tương lai ngành thương mại điện tử.
Teecomer dựa trên dữ liệu và kinh nghiệm để phán đoán, đưa ra giải pháp cho những thay đổi trong tương lai.

Tập trung đến kết quả

Teecom tập trung vào kết quả cuối cùng.
Teecomer luôn đặt ra mục tiêu rõ ràng cho mỗi dự án, mỗi hành động và linh hoạt trong phương pháp để đạt được mục tiêu.