Giá trị cốt lõi

Tập trung mục tiêu

Tập trung hết sức, hướng đến đích để nhắm vào mục tiêu.

Quyết tâm

Thể hiện rõ tinh thần quyết liệt, quả quyết, kiên định và nỗ lực thực hiện bằng được điều đã định.

Trách nhiệm

Trách nhiệm với phần việc được giao, kể cả lời nói và hành vi, phải bảo đảm hoàn thành.

Tôn trọng

Tôn trọng và không xem thường sự khác biệt và giá trị riêng của mỗi cá thể.

Tử tế

Sống tử tế với nhau, thấu hiểu, chia sẻ và cảm thông.